Copyright ©

Alle producten van in deze webwinkel worden door ons persoonlijk ontworpen en verzorgd. Alle ontwerpen op deze site getoond vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Werk mag dan ook niet zonder toestemming gekopieerd of nagemaakt worden door anderen. Het copyright of auteursrecht is het recht dat volgens de auteurswet toekomt aan de `maker` van een werk.

 

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam gevestigd te Amsterdam, bereikbaar via email: info@keramiek-centrum.nl

Artwize | Keramiek Centrum Amsterdam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer 34156126.

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website www.artwize-shop.nl.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd genoemde sites te bezoeken en gebruik te maken van deze websites. Indien u gebruik maakt van www.artwize-shop.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot genoemde sites te ontzeggen.

3. Wijzigingen

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.artwize-shop.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam adviseert u www.artwize-shop.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  beoogt de bezoeker in de breedste zin des woords informatie te verstrekken over handgemaakte artikelen en de designer-makers. Op de door Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam aangeboden producten zijn de voorwaarden van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  van toepassing. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  de informatie op www.artwize-shop.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  kan hyperlinks naar websites van partners van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie voor u als gebruiker verstrekt. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op www.artwize-shop.nl berusten volledig bij Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam, haar partners en adverteerders. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam , haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van www.artwize.nl geldt: ©2005-2020 Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

7. Informatie

www.artwize-shop.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van de websites van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam. Het is niet toegestaan informatie die van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de websites uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.artwize-shop.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.artwize-shop.nl te kunnen raadplegen of www.artwize-shop.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.artwize-shop.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.artwize-shop.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de websites te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam spant zich in om haar website of de servers waar haar website op staat naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma`s.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van www.artwize-shop.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

www.artwize-shop.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.artwize-shop.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.artwize-shop.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.artwize-shop.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.artwize-shop.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op www.artwize-shop.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.artwize-shop.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artwize Atelier | Keramiek Centrum Amsterdam  2005-2020

 

© 2011 - 2022 Artwize Atelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel